Regulamin

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do stosunków pomiędzy JADŁBYM Restauracja cywilna z siedzibą przy ul. Zygmunta Krasińskiego 32/1A; 50-450 Wrocław, zarejestrowanej pod numerem NIP: 8992878594, REGON: 385862654 zwanej dalej jako „Restauracja”

1. Definicje

Oferta: asortyment produktów i usług oferowanych przez poszczególne Restaurację.
Zamówienie: oświadczenie woli składane Restauracji przez Konsumenta za pośrednictwem Strony Internetowej na wybraną przez niego Ofertę, skutkujące zawarciem Umowy.
Konsument: Osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składająca Zamówienie Restauracji za pośrednictwem Strony Internetowej.
Umowa: stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Restauracją na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru.
Strona Internetowa: aplikacje, narzędzia i inne urządzenia Serwisu https://jadlbym.pl.
Systemy Płatności Online: Karta płatnicza (Operator płatności – Stripe Payments Europe, Limited; C/O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublin 1., Dublin 1, Dublin)

2. Dane Spółki

Jadłbym S.C.
ul. Zygmunta Krasińskiego 32/1a
50-450 Wrocław
NIP 8992878594
REGON 385862654
adres e-mail: jadlbym@jadlbym.pl

3. Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin dla Konsumentów ma zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Restaurację, za które to ponosi ona pełną odpowiedzialność. Restauracja informuje, iż korzystanie ze Strony Internetowej przez Konsumentów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), które to odbywa się podstawie niniejszych OWU, pełniących również rolę Regulaminu w rozumieniu pkt. 8 wspomnianej ustawy. Niniejszy regulamin określa w szczególności zasady świadczenia Usług oferowanych na Stronie Internetowej, ich zakres oraz zasady korzystania z nich.

4. Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Restaurację, następuje z chwilą złożenia zamówienia i zawarcia Umowy przez Konsumenta z wykorzystaniem Strony Internetowej, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Konsumenta na skutek działania siły wyższej.
Restauracja zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne na Stronie Internetowej są objęte ochroną prawa autorskiego. Konsument ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na Stronie Internetowej wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

5. Oferta

Restauracja prezentuje wszystkie Dane w sposób wyraźnie wskazujący Konsumentowi jego prawa i obowiązki w przypadku akceptacji Oferty.
Restauracja może używać składników oraz dodatków do posiłków i napojów, które mogą powodować alergie i nietolerancje. Jeśli Konsument ma alergię na jakiekolwiek artykuły spożywcze, zalecamy skontaktować się z Restauracją telefonicznie, aby uzyskać aktualne informacje o alergenach przed złożeniem Zamówienia.

6. Umowa

Umowa zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Konsumenta poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Konsument niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres mailowy.
Umowa może być prawidłowo wykonana przez Restaurację wyłącznie pod warunkiem podania przez Konsumenta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Konsument jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych, w szczególności dotyczących płatności, które zostały przekazane lub wymienione Spółce lub Restauracji.
W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Konsument może kontaktować się bezpośrednio z Restauracją za pomocą danych kontaktowych podanych na Stronie Internetowej oraz potwierdzeniu Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia przez Konsumenta, Konsument winien być dostępny za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia.
Jeżeli Konsument zdecyduje się na realizację Umowy poprzez dostarczenie mu zamówionych produktów, winien on być obecny pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy w celu jego odbioru.
Jeżeli Konsument zdecyduje się na realizację Umowy poprzez samodzielny odbiór zamówionych produktów, winien on zgłosić się w tym celu i o wskazanej godzinie do punktu odbioru zamówień Restauracji. Godzina, o której mowa zostanie wskazana Konsumentowi drogą elektroniczną (e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia) lub telefoniczną.

7. Odstąpienie od Umowy

Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez Restaurację produktów, Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zwartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją.
Restauracja wskazuje Konsumentowi, że jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:

  • zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
  • dezaktualizacji zamieszczonej na Stronie Internetowej Oferty w sytuacji, gdy Konsument nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Restaurację,
  • przekazania przez Konsumenta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ja jako niezawartą. Restauracja dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

W przypadku złożenia przez Konsumenta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Restauracja jest uprawniona do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Konsumenta.

Restauracja jest uprawniona do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Konsumentów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Restauracja jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów ścigania.

8. Płatność

W momencie zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, po stronie Konsumenta powstaje obowiązek płatności na rzecz Restauracji ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Konsument może wywiązać się ze wskazanego wyżej obowiązku na skutek skorzystania z oferowanych za pośrednictwem Platformy Systemów Płatności Online lub przekazując należność kurierowi w momencie dostawy lub płacąc w Restauracji przy odbiorze. Konsument jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty na Stronie Internetowej podczas składania Zamówienia i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem Zamówienia, tj. przed kliknięciem przycisku „Zamawiam i płacę”.

Z zastrzeżeniem postanowień art. 7 niniejszego Regulaminu zwrot płatności online winien być możliwy wyłącznie w przypadku niemożności dostarczenia części Zamówienia i akceptacji realizacji części tego Zamówienia przez Konsumenta. Zwrot jest zawsze dokonywany na rachunek, z którego dokonano płatności. W zależności od metody płatności zastosowanej przez Klienta przetwarzanie zwrotu potrwa maksymalnie 10 dni roboczych.

Zwrot płatności online jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu uzyskania przez Restaurację informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy. W przypadku odrzucenia Zamówienia, o którym mowa w art. 7 niniejszego Regulaminu zwrot płatności online jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu tegoż odrzucenia.

9. Rozpatrywanie reklamacji

Reklamacje Konsumentów dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Restauracji z wykorzystaniem jej danych kontaktowych wymienionych na Stronie Internetowej.
Po otrzymaniu przez Restaurację reklamacji, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Restauracja potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Konsumenta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.

10. Prawo właściwe i właściwość sądów

Do wykonywania Usług świadczonych przez Restaurację na rzecz Konsumentów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827),
Wszelkie spory pomiędzy Restauracją a Konsumentem odnoszące się do realizacji Usług będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.

11. Wgląd i poprawianie przechowywanych danych osobowych

Restauracja przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Konsumenta. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności.